Skip to the content

När ett projekt som innefattar markarbeten skall starta, behöver en besiktning utföras. En besiktning säkerställer statusen före och efter markarbetet och skapar samtidigt god relation till omgivningen.

En besiktningsman dokumenterar alla sprickor och andra skador som finns på och i byggnaden, fastigheten eller anläggningen. Syneförrättning är det juridiska namnet på sprickbesiktning.

Besiktning av byggnader utförs inför vibrationsalstrande arbeten så som sprängning, pålning, schaktning, packning, spontning osv. Besiktningen innefattar dokumentation av bl a sprickor, putsnedfall, tecken på sättningar, vattenskador etc.

Besiktningen görs i syfte att skydda de inblandade parternas intressen vad det gäller egendom och ansvar. Besiktningen utförs enligt Svensk Standard SS 460 48 60 och normalt i två faser, förbesiktning samt efterbesiktning. Besiktningen kompletteras med provtryckning av rökgaskanaler/skorstenar.