Kvalitet och miljö

För oss är det viktigt att varje projekt blir väl genomfört och för att säkerställa det jobbar vi ständigt med våra interna processer och certifierar oss enligt ISO 9001. Sedan är det även lika viktigt med miljöfrågor och vi jobbar löpande med att förbättra företagets miljöpåverkan och arbetet innebär att vi valt att certifiera oss enligt ISO 14001.

Kvalitetspolicy

Vi skall vara den självklara samarbetspartnern genom att utföra våra åtaganden i rätt tid och till rätt kvalitet med miljötänkande. Affärsetik och kompetens är centralt vilket innebär att Abesiktning AB alltid strävar efter bästa möjliga lösning för kunden och vi ska med god marginal uppfylla gällande lagstiftning.

Detta åstadkommer vi genom fortlöpande utveckling av den spetskompetens vi innehar inom våra teknikområden och stödsystem, pålitliga och effektiva mål och rutiner som kontinuerligt uppdateras i vårt arbete mot ständiga förbättringar.

Genom vårt arbete med Riskanalyser och omgivningspåverkan så kan vi i ett tidigt skede hjälpa våra kunder att tydligt förstå förutsättningarna i området och därefter planera sin verksamhet korrekt. Med en god planering så finns det mycket att spara med synergieffekter.

Miljöpolicy

Abesiktning AB arbetar för minskad miljöbelastning genom vårt miljö- och kvalitetsarbete. Vår miljöpåverkan härrör främst från batteriförbrukning, el- och pappersförbrukning samt persontransporter till och från projektområden. Genom kontinuerlig uppdatering av våra mål och rutiner, kan vi sträva mot ständig förbättring, förebygga föroreningar och vara sparsamma med naturresurser. Kretsloppstanken faller sig naturlig i företaget.

Förutom vibrationsrestriktioner i våra riskanalyser kan vi även ta fram detaljerade bullerplaner, förslag till bullerdämpningar och tydlig bullermätning. Detta resulterar i många fall till en trevligare miljö att vistas i för människor och djur runtom arbetsplatsen. Med en god planering så samordnas all besiktning till några få tillfällen och i det arbetet kan flera arbetsresor sparas in och vi spar på de ändliga drivmedelresurserna vi har på jorden.