Bygge med begränsat buller

Göteborg växer så det knakar. Bland annat ska det byggas närmare 300 bostäder, villor och hyreshus, vid Torpagatan i Björkekärr. Trafikkontoret ansvarar för det förberedande arbetet, bygger vägar och drar fram ledningar. För att kunna göra detta måste man först spränga och frakta bort över 200 000 ton berg. Mitt inne i befintlig stadsmiljö. Vilket fick Trafikkontorets projektledare Fredrik Widman att tänka till lite extra, innan arbetet drog igång.

Trafikkontorets roll i projektet är att ta fram skelettet till grundinfrastrukturen för att möjliggöra bostadsbyggandet. Det handlar dels om en väg genom det nya bostadsområdet, dels en mängd ledningsarbeten typ el, avlopp, vatten och fjärrvärme. Och anläggningsarbeten låter. Det bullrar, slamrar, gnisslar. Lastbilar lastas, det borras och sprängs och knackas.
– Buller har ju allt mer blivit ett problem när man ska bygga den här typen av komplexa projekt i stadsmiljö, säger Fredrik. Framför allt i detaljplanlagda områden som detta ställs stora krav på hänsyn till allmänhet, näringsidkare och intilliggande fastigheter.

Tre projekt blev ett

Hur har man då gjort för att minimera bullret här? Fredrik pekar på två saker:
– Vi försöker reducera bullerkällorna där vi kan påverka. Till exempel har vi vid vår upphandling ställt krav på ljuddämpade borriggar. Men det verkligt smarta steget, Fredriks idé från början, var att slå ihop Trafikkontorets projekt med exploatörernas, Poseidon och HSB.
– Vi gör helt enkelt förberedande arbeten på vår mark även för deras räkning och spränger och schaktar ut för deras husgrunder. Istället för att bara spränga en kanal i berget för vägen genom det nya området, det som vi skulle stå för, gör vi alltihop. Att var och en, först vi, sedan Poseidon och därefter HSB, skulle spränga var och en för sig lät ju inte rätt och rimligt med tanke på all logistikproblematik och utlastning av berg. Därför sa vi att ”då gör vi ett enda projekt av alltihop. Trafikkontoret förbereder all bergschakt för alla tre parter”. Sen betalar var och en för sin andel. Det blir billigare för alla då vi delar på gemensamma kostnader. Dessutom går det fortare. Vilket ju i sin tur gör alla som redan bor här gladare – det blir färre bullriga dagar. Vi får win-win på många fronter, ler Fredrik.

De viktiga bullermätningarna

Lagstiftningen sätter bullerkrav, med riktvärden i decibel. Sen kan man i enskilda fall få gränsvärden som då är tydligare, skarpare.
– Här på Torpagatan har vi riktvärden, säger Fredrik, som vi följer upp kontinuerligt med bullermätningar, för att se om vi ligger inom värdena. Detta sköts av Abesiktning, som med sitt VipNordicsystem har placerat bullermätare på ett antal strategiska platser. Bullermätningen är en typ av kontrollprogram där man kontinuerligt följer upp det verkliga bullret härute och ser om det stämmer mot de krav vi har på oss i miljölagstiftningen. Fredrik konstarerar att man än så länge
oftast legat på rätt sida av de här riktvärdena.
– Bullret har vi alltså övervakning på, berättar Fredrik, och jag är trygg med Abesiktning, som jag har känt till och jobbat med under många år. De har djup kunskap och ett bra synsätt på hur man ska hantera den här typen av uppdrag. De jobbar mer och mer med kombination av buller- och vibrationsmätningar och de har arsenalen med besiktningar. De ligger i framkant i branschen.
– Jag tycker Abesiktning tillför gediget kunnande till branschen, både som rådgivare i de mest komplexa frågor, men även som en stabil och pålitlig leverantör av kontroll och uppföljning på arbetsplatsen, menar Fredrik.