Mälarprojektet

 

Slussen i Södertälje kanal är störst i Norden. Nu blir den ännu större.

Syftet? Jo, avsikten med Mälarprojektet, där slussbygget ingår, är att förbättra framkomligheten och öka säkerheten i Södertälje kanal samt farlederna i Mälaren mot Västerås och Köpings hamnar. När arbetet är klart kommer större och modernare fartyg att kunna trafikera sträckan.

Sjöfartsverket är byggherre och Abesiktning ansvarar för bland annat riskanalys och vibrations-, sättnings- och bullermätningar.

– Det här är ett helt unikt projekt, berättar Bernt Olsson, produktionsledare för ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss hos Sjöfartsverket. Det är första gången på över 90 år som en stor sluss i Sverige byggs. Bygget är en del av Mälarprojektet, vars syfte är att förbättra framkomligheten och öka säkerheten i Södertälje kanal samt farlederna i Mälaren mot Västerås och Köpings hamnar. När arbetet är klart kommer större och modernare fartyg att kunna trafikera sträckan. Samtidigt förbättras sjösäkerheten genom ökade säkerhetsmarginaler och förfinat navigationsstöd. Vinsterna blir många. Genom att kunna ta mera last på ett större fartyg sänks transportkostnaderna. Miljömässigt blir det också bättre eftersom man i större utsträckning kan ta emot modernt tonnage som byggts med större miljökrav. Större fartyg innebär också färre fartyg för att frakta samma mängd gods. Det finns dessutom möjlighet att föra över gods som i dag går på väg och järnväg till sjöfart. På så sätt minskar trängseln på redan hårt belastad väg och järnväg – samtidigt som säkerheten i transportsystemet totalt sett ökar. Eller för att ta ett konkret exempel: I dag tillåts ett fartyg på Mälaren ta max 5 800 ton bränsle, vilket motsvarar ca 200 tankbilar. Med utbyggd sluss och farled finns det plats för fartyg som kan frakta 9 100 ton bränsle, vilket motsvarar ca 300 tankbilar. Projekt i två delar Projektet består av två delar. Först ombyggnaden av kanalen och slussen, därefter muddringsarbete i Mälaren för att förbättra farlederna till främst hamnarna i Västerås och Köping så att dessa ska kunna ta emot längre och bredare fartyg. Förberedelsearbete med undersökningar och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning har pågått under ett par års tid och i juni 2015 fick Sjöfartsverket klartecken från Mark- och miljödomstolen att genomföra Mälarprojektet enligt plan, med byggstart nu i vår. När det gäller muddringsarbetena i Mälaren är planen att de ska Slussen i Södertälje kanal är störst i Norden. Nu blir den ännu större. Syftet? Jo, avsikten med Mälarprojektet, där slussbygget ingår, är att förbättra framkomligheten och öka säkerheten i Södertälje kanal samt farlederna i Mälaren mot Västerås och Köpings hamnar. När arbetet är klart kommer större och modernare fartyg att kunna trafikera sträckan. Sjöfartsverket är byggherre och Abesiktning ansvarar för bland annat riskanalys och vibrations-, sättnings- och bullermätningar. Som en del av Mälarprojektet ska slussen i Södertälje kanal byggas ut. Därmed blir i ett helt unikt projekt Nordens största sluss ännu genomföras under hösten 2018. Projektet planeras vara klart för driftsättning första halvåret 2019. Farledsytan i Södertälje kanal breddas genom att kanalslänterna spontas och delar av dem muddras bort. Vattenspegeln blir därmed oförändrad. Komplicerat

– Det är ett komplicerat projekt också på det sättet att sjöfarten kommer att upprätthållas i det närmaste till hundra procent under hela projekttiden, berättar Bernt. Då slussen ska förlängas 60 meter, 30 meter i vardera riktningen, och då en ny bro ska byggas, kommer man visserligen att stänga genomfarten i fem perioder om en vecka i taget. Men dessa veckor planeras in ett halvår i förväg, så att båttrafiken kan planeras därefter. Det passerar cirka 2 400 kommersiella fartyg och ungefär 8 000 fritidsbåtar om året. Bernt Olsson har mångårig erfarenhet av stora och komplicerade projekt som detta. Han har bland annat varit med vid uppstarten av forskningsanläggningen ESS i Lund samt vid Citytunneln i Malmö, där han var direkt ansvarig för byggandet av stationen Triangeln. Och han är mycket nöjd med att ha Abesiktning som partner i Södertälje. Abesiktnings många uppgifter Abesiktning har ansvar för en mängd uppgifter i projektet, bland annat

  • Riskanalys avseende byggnader, anläggningar och känsliga utrustningar
  • Besiktning/syneförrättning gällande cirka 500 fastigheter och lägenheter. Ett antal byggnader sättningskontrolleras dessutom.
  • Referensmätningar utefter kanalen vad gäller buller, både inomhus och utomhus
  • Referensmätning av vibrationer samt vibrationsmätning när vibrationsalstrande arbete pågår
  • Grundvattenmätning
  • Vid behov, om någon fastighetsägare skulle uppleva att det händer något som påverkar byggnaden under under själva byggandet, kan det bli aktuellt med en mellanbesiktning
  • Efterbesiktning efter arbetenas färdigställande

– Vi har ett väldigt bra samarbetsklimat med Abesiktning och de är väldigt lätta att komma i kontakt med, och vi får alltid snabbt svar på de frågor som uppstår, dessutom mycket tillfredsställande  sådana, säger Bernt.

– Abesiktning har också ställt upp när vi får klagomål, när oroliga lägenhets- och fastighetsinnehavare, vars fastighet ligger utanför mätområdet, hört av sig och undrat att ”min granne har fått sitt hus besiktigat, varför får inte jag mitt hus besiktat?” Då har Abesiktning hjälpt oss att formulera svar som vi sedan har skickat till berörd fastighetsägare och klart och tydligt förklarat varför inte deras hus är besiktat. Fast i många fall har vi istället sagt att ”OK, vi besiktar er fastighet också” för det tar oftast inte så lång tid. Det här är jätteviktigt, det finns ju också en skyldighet för oss att se till att det inte händer något – då har vi torrt på fötterna den dagen någon skulle visa sprickor i huset och hävda att det där beror på vårt arbete. God kontakt med berörda fastighetsägare

– Överlag har kontakten med berörda fastighetsägare fungerat väldigt bra. Vi rör ju oss i så många fastigheter och lägenheter hos privatpersoner. Då är det ju A och O att i god tid avisera våra besök, vare sig vi ska besikta, borra i grunden, eller sätta dubbar. Alla måste få ett personligt besked i god tid. Och kan de inte släppa in oss under vår normala arbetstid har vi tillsammans med Abesiktning hittat en annan tid som passat. Vilket uppskattats. Mer än en gång har vi då i samband med besiktningarna blivit inbjudna på både te och kaffe

– Vad gäller mätningsarbetet måste jag också säga hur förtjust jag är i VipNordic, Abesiktnings databassystem, där jag på datorn i realtid kan se alla mätningar. Jag har varit i branschen länge, men aldrig sett ett så smidigt verktyg någon annanstans. Kostnaden för Mälarprojektet, samfinansierat av EU, uppgår till cirka 1,45 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Ungefär två tredjedelar går till arbetet i Södertälje och en tredjedel till muddringsarbetet.

Mer om Mälarprojektet hos Sjöfartsverket

Om du vill läsa mer om vad mälarprojektet innebär hittar du information här.