Skadeutredning av byggnader

En byggnad står aldrig helt oförändrad under sin livstid. Den påverkas av både yttre faktorer likväl som materialen är mer eller mindre levande. Ett ”dött” material som betong lever vidare om man ser till att det successivt torkar ut och kan leda till kosmetiska skillnader och skador som kan uppfattas som defekter orsakad av yttre påverkan.

I vissa fall är de yttre faktorernas påverkan det som orsakar skador. Då är hjälper Abesiktning gärna till med att fastställa orsaken. Ofta kallas vi ut i samband med uppkomna eller påstådda skador på såväl fast som lös egendom i samband med vibrationsalstrande arbeten. Det är inte bara sprängning som kan orsaka skador utan även schaktning och pålning kan påverka en byggnad negativt med sina vibrationer. Schaktning nära grundläggning på en fastighet kan dessutom orsaka sättningsskador.

Vi hjälper till att utreda orsak till skador på fastigheter och anläggningar

När vi utför skadeutredningar tar vi hänsyn till all information vi kan få in. Redogörelser från fastighetsägare likväl som entreprenör. Det ställs sedan i relation till den drabbade byggnadens konstruktionsritning, grundläggning, eventuella riskanalyser och vibrationsrapporter. Det samlade underlaget undersöks noggrant av våra erfarna konsulter som både är utbildade byggnadsingenjörer och har vana av att utföra skadeutredningar.

Förutom skador i samband med vibrationsalstrande arbeten kan det även gälla översvämningar, sakkunnighetsutlåtanden med tillhörande vittnesutlåtanden i domstol samt uppdrag som juridiska biträden m.m.

Skadeutredning utför vi i samband med uppkomna eller påstådda skador på såväl fast som lös egendom ofta i samband med sprängning, pålning och schaktning. Inte bara när det rör sig om det som ligger inom ramen för vår huvudsakliga verksamhet.

Våra uppdragsgivare är allt ifrån enskilda personer, entreprenörer och byggare till kommuner, staten och de flesta försäkringsbolagen.

Det kan också gälla översvämningar, sakkunnighetsutlåtanden med därtill hörande vittnesutlåtanden i domstol samt även uppdrag som juridiska biträden mm.