Bullermätning

Medvetenheten och kraven kring störande ljud ökar. I takt med att fler flyttar in i städerna ställs krav på förtätning och bättre utnyttjande av den mark som finns tillgänglig. Det medför ökat buller i befintliga områden när man tar till vara på de ytor som finns.

bullermätning - Håll rätt ljudnivå

I takt med att fler flyttar in i städerna ställs högre krav på förtätning och effektivare nyttjande av den mark som finns. Men det innebär också att det blir mer buller vid och runt byggarbetsplatserna. 

Oavsett om det gäller kortvariga bygg- och anläggningsprojekt eller längre, så är det viktigt att ha en plan för att hantera bullret och därmed minimera störningar och se till att de som bor och arbetar i närheten inte påverkas i onödan.

Abesiktning har många års erfarenhet av bullermätning kring mark-, bygg- och anläggningsprojekt. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med bullerhantering i ditt byggprojekt.

Få kontroll på bullret med bullermätning

Abesiktning har lång erfarenhet av bullermätning kring byggarbetsplatser avseende sprängning, pålning, packning och schaktning. Tillsammans med samarbetspartners utför vi  såväl automatiserad som övervakad bullermätning för byggprojekt och trafik till och från byggprojektet.

Beroende på behov utför vi både kort- och långtidsmätning. Korttidsmätning kan ske vid särskilt bulleralstrande moment eller som stickprov. Långtidsmätning övervakar hela den bulleralstrande perioden. För vidare analys och rådgivning av bullerproblematik samarbetar Abesiktning med ledande akustiker.

Mätningar utförs enligt– Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Abesiktning mäter även luftstötsvågor från tunnelsprängningar och bergtäkter.  

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.