Sättningskontroll

Sättnings-
kontroll

Beroende på markförutsättningar påverkas fastigheter och anläggningar olika av markarbeten. I områden som är extra känsliga kan byggnader påverkas av både grundvattensänkningar likväl som vibrationer.

sättningskontroll vid markarbete

Hur markarbeten påverkar fastigheter och anläggningar varierar beroende på markförutsättningarna. Pålning i lera kan orsaka sättning och hävning av marken vilket i sin tur kan påverka konstruktionen av intilliggande byggnader. Men även grundvattennivåer kan förändras, och i sin tur föra med sig oönskade konsekvenser för berörda fastigheter och anläggningar.

Fastigheter och anläggningar som utsätts för den här typen av problem visar det genom sättningsskador. Det kan handla om mindre sprickbildningar i fasad, grund och bärande väggar. I värsta fall kan konsekvenserna vara så allvarliga att det krävs stora ekonomiska insatser för att åtgärda skadorna.

Abesiktning har gedigen erfarenhet av olika sättningsmätningar och hjälper dig att välja den metod som ger mest nytta. Kontakta oss så hjälper vi dig att få full kontroll på din fastighet.

Enkel kontroll med precisions-avvägning

Enkel kontroll med precisionsavvägning

Precisionsavvägning, sättningskontroll, innebär att rörelser dokumenteras i  höjdled. Med utgångspunkt från en opåverkad mätpunkt görs först en s k nollmätning på de fastigheter eller anläggningar som finns i riskområdet. Därefter utförs kontinuerliga mätningar på fastighetens mätpunkter för att kontrollera sättningar. Det kan vara en fördel att överväga vibrationsmätning som komplement till precisionsavvägningen.

Vid oro över hur ett mark- och byggprojekt kan påverka intilliggande fastigheter och anläggningar, kan Abesiktning hjälpa till genom precisionsavvägning. Med hjälp av laser vägs de olika mätpunkterna in. Precisionen för våra mätinstrument håller en hög noggrannhet.

Abesiktning utför även mätning med totalstation och GPS.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.