Syneförrättning

Syne-
förrättning

För att minimera skador på fastigheter vid vibrationsalstrande markarbete är det viktigt att genomföra en syneförrättning (besiktning) före och efter arbetet. Tjänsten riktar sig till byggherrar och entreprenörer och kan användas som underlag vid skadeutredningar för att skapa trygghet för både entreprenör och fastighetsägare.

Syneförrättning För allas säkerhet

Byggherrar och entreprenörer är skyldiga att minimera påverkan på omgivningen enligt svensk standard. En professionell syneförrättning (besiktning) är därför av central betydelse för den som ska genomföra vibrationsalstrande markarbete.

Med en besiktning kan befintliga defekter och skador i byggnader och fastigheter i omgivningen upptäckas och dokumenteras före projektet startar, liksom att eventuella förändringar registreras efter avslutat arbete.

besiktning för allas trygghet

Vid alla byggprojekt som berörs av vibrationsalstrande arbeten utförs normalt både för- och efterbesiktning. Besiktningen gör det möjligt att bedöma om förändringar uppstått under byggtiden eller om dessa funnits tidigare. Besiktningen är en viktig del i projektet för att trygga omgivningen runt ett byggprojekt och kan även  användas som underlag vid skadeutredningar.

Riskanalysen fastställer vanligen i vilken omfattning besiktningen ska göras. I de flesta projekt är det endast aktuellt med för- och efterbesiktning, men i vissa större projekt med flera aktörer eller delmoment utförs också en mellanbesiktning. Även i de fall som vibrationsnivåer överskrids eller om fastighetsägare upptäcker skada kan mellanbesiktningar utföras.

Abesiktning utför syneförrättning/besiktning som oberoende konsult före, under och efter markarbeten och alltid enligt Svensk Standard, SS 460 48 60.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.