Göteborgs Trafikkontor förlitar sig på Abesiktning för att övervaka bullernivå

När 300 bostäder, villor och hyreshus skulle byggas i Göteborgsstadsdelen Björkekärr ansvarade Göteborgs Trafikkontor för det förberedande arbetet, bygge av vägar och dragning av ledningar.

När 300 bostäder, villor och hyreshus skulle byggas i Göteborgsstadsdelen Björkekärr ansvarade Göteborgs Trafikkontor för det förberedande arbetet, bygge av vägar och dragning av ledningar. För att kunna göra detta behövde över 200 000 ton berg sprängas och fraktas bort, mitt i befintlig stadsmiljö. Den typen av arbeten leder av naturliga skäl till mycket buller, och för att ha full koll på bullernivåerna, och säkerställa att projektet kontinuerligt höll sig till befintlig lagstiftning och de riktvärden som finns, vände sig Trafikkontoret till Abesiktning.

– Buller har ju alltmer blivit ett problem i den här typen av komplexa projekt i stadsmiljö. Framför allt i detaljplanelagda områden som detta ställs stora krav på hänsyn till allmänhet, näringsidkare och intilliggande fastigheter. I det här projektet hade vi specifika riktlinjer för bullernivåerna som vi följde upp kontinuerligt med bullermätningar, för att hela tiden kunna kontrollera så att vi ligger inom värdena, säger Fredrik Widman, projektledare på Göteborgs Trafikkontor.

Mät- och kontrollarbetet sköttes av Abesiktning, som placerade ut sina bullermätare sitt på ett antal strategiska platser. Bullermätningen är en typ av kontrollprogram där det verkliga bullret kontinuerligt följs upp och jämförs mot de krav som finns i miljölagstiftningen.

– Det ger oss en ständig övervakning av bullernivån och jag är trygg med Abesiktning, som jag har känt till och jobbat med under många år. De har omfattande kunskap och ett genomtänkt synsätt för att hantera denna typ av uppdrag. Dessutom använder de en kombination av buller- och vibrationsmätningar. Detta gör att de befinner sig i branschens framkant. Abesiktning utför både kort- och långtidsmätning av buller. Korttidsmätning kan ske vid speciellt bullrande moment eller som stickprov medan långtidsmätning övervakar bullret under hela den bullrande perioden och samtidigt tryggar tredjeman. För vidare analys och rådgivning av bullerproblematik samarbetar Abesiktning med ledande akustiker.

– Abesiktning tillför gediget kunnande till branschen, både som rådgivare i de mest komplexa frågor, och som en stabil och pålitlig leverantör av kontroll och uppföljning på arbetsplatsen, säger Fredrik Widman.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.