Integritetspolicy

Abesiktning AB med organisationsnummer 556566-9180 (“Abesiktning”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att hantera personuppgifter i enlighet med gällande rätt.

Nyhetsbrev

När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress. Uppgiften behandlas för att sända dig vårt nyhetsbrev samt erbjudanden avseende våra tjänster via e-post och behandlingen grundar sig på det samtycke du avger vid registrering. Vi fortsätter att behandla din e-postadress för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke, vilket du enklast gör genom den länk för avregistrering som finns i nyhetsbrevet.

Marknadsföring via e-post till företagsrepresentanter

Vi kan komma att behandla din e-postadress, ditt namn och din titel om du är en representant för ett företag och du har kontakt med oss. Vi behandlar inledningsvis dessa personuppgifter för att bedöma om våra tjänster är av intresse för dig i din yrkesroll. Om vi bedömer att så är fallet behandlas uppgifterna för att marknadsföra våra tjänster via e-post. Behandlingarna grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster mot potentiella intressenter. Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för dessa ändamål är du välkommen att meddela oss eller att klicka på den länk för avregistrering som finns i marknadsföringsmaterialet vi sänder ut. Behandlingen består till dess att du tackat nej till mottagande av marknadsföringen.

Inkommande e-post och telefonsamtal

Om du kontaktar oss per e-post eller per telefon behandlar vi ditt telefonnummer, din e-postadress samt annan information som du väljer att inkludera i din korrespondens för att kunna besvara ditt meddelande, tillhandahålla information om oss och om vår verksamhet. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att hantera inkommande korrespondens och att tillhandahålla information. Behandlingen sker till dess att en månad har förflutit från att vår korrespondens med dig upphört, om ingen annan grund för behandling av dessa personuppgifter finns.

Mötesbokning

Om du begär att vi bokar ett möte med dig behandlar vi ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer för att kunna boka, administrera, genomföra och följa upp mötet. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår överenskommelse om att mötas. Behandlingen består till dess att mötet genomförts och vi har genomfört en uppföljning med dig.

Förhandlingsdialog

Om du inleder en dialog med oss rörande våra tjänster, våra priser eller våra villkor behandlar vi ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din titel. Behandlingen sker för att föra anteckningar och protokoll rörande vad vi erbjuder dig. Behandlingen är nödvändig för att kunna genomföra en förhandlingsprocess, inför eventuellt ingående av avtal. Behandlingen består till dess att du ingår ett avtal med oss eller till dess att du uttryckt att du inte längre ämnar ingå ett avtal med oss.

Beställning av tjänst

När du beställer en tjänst av oss behandlar vi ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din adress. Behandlingen sker för att administrera kundförhållandet, för att utföra tjänsten, för att fullgöra vårt ansvar för tjänstens korrekthet efter utförandet, för att avhjälpa eventuella fel i tjänsten, för att tillhandahålla viktig information rörande tjänsten samt för att ställa ut faktura för tjänsten. Behandlingen grundar sig på att den är nödvändig för att kunna fullgöra tjänsteavtalet som du träffar med oss. Behandlingen består till dess att tio år har passerat från att avtalade tjänster har utförts och eventuella processer relaterade till tjänsterna är avslutade.

Avisering

Vid genomförande av besiktningsuppdrag för att utreda omgivningspåverkan inför en entreprenad kan vi komma att sända aviseringar till boende och fastighetsägare i det område som ska utredas. Vid avisering sparar vi uppgifter om vilken information vi tillhandahållit och till vilka vi sänt den. När vi sänder aviseringar behandlar vi namn och adress. Behandlingen sker för att vi ska kunna tillhandahålla information om den utredning vi genomför, för att tillhandahålla information om den entreprenad som planeras samt för att kunna utreda eventuella skadeanspråk efter utförd entreprenad. Behandlingen grundar sig på att vi har ett berättigat intresse av att tillhandahålla information och att kunna utreda anspråk som framställs med anknytning till entreprenaden. Behandlingen består till dess att tio år har passerat från att den utredda entreprenaden har utförts.

Arkivering av räkenskapsuppgifter

I den mån ditt namn eller din adress förekommer i vår räkenskapsinformation kommer dessa uppgifter att behandlas för att vi på ett korrekt sätt ska arkivera räkenskapsinformation. Behandlingen är nödvändig för att efterleva vår rättsliga förpliktelse om arkivering av räkenskapsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Behandlingen består i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Behandlingstid

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk eller en GDPR-relaterad process.

Mottagare av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till sotare, vattenanalytiker, våra systerbolag eller till våra leverantörer av molntjänster, datalagringssystem och CRM-system.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Övrigt

Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer att underrätta dig med skäligt varsel vid ändringar av Integritetspolicyn.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.

Abesiktning AB
Gustaf Dalénsgatan 34
417 24 Göteborg

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.