Bullermätning – Håll dig inom rätt nivå

Medvetenheten och kraven kring störande ljud ökar. I takt med att fler flyttar in i städerna ställs krav på förtätning och bättre utnyttjande av den mark som finns tillgänglig. Det medför ökat buller i befintliga områden när man tar till vara på de ytor som finns. Det kan handla om allt från buller relaterat till sprängning, pålning och schaktning men det ställs även krav på byggtrafiken till och från arbetsplatsen samtidigt som övriga moment vid en byggnation medför olika mycket buller.

Vi hjälper till med mätning av byggbuller

Vi har stor erfarenhet av bullermätning kring byggarbetsplatser avseende sprängning, pålning och schaktning. Vi utför bl a mätningar efter hur Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) satt upp riktlinjer för hur byggarbetsplatser ska förhålla sig till buller.

De satta riktvärden fungerar som utgångspunkt och en bedömning ska göras i varje enskilt fall. Abesiktning har ett nära samarbete med erfarna akustiker och en del beslut tas utifrån samråd med miljö- och hälsa. Under enstaka kortvariga händelser kan acceptansen för bullernivån vara högre än vid projekt som pågår under en längre tid. Oavsett hur dina omständigheter ser ut bör du ha en plan som rör bullerhanteringen.

Vi kan även utföra automatiserad bullermätning för dina byggprojekt. Beroende på behov utför vi både kort- och långtidsmätning. Korttidsmätning kan ske vid speciellt bullrande moment eller som stickprov medan långtidsmätning övervakar bullret under hela den bullrande perioden och samtidigt tryggar tredjeman. För vidare analys och rådgivning av bullerproblematik samarbetar vi med ledande akustiker.

Den ekvivalenta och maximala ljudtrycksnivån kan mätas under längre tidsperioder med hjälp av långtidsregistrerande instrument. Triggernivåer, inspelningstid m.m. kan enkelt skötas på distans och därmed anpassas efter behov. När triggernivån överskrids kan dessutom korta ljudklipp spelas in för att senare kunna avlyssnas och analyseras. Vi har även tillgång till mikrofoner som klarar av tuffare förhållanden som t.ex. att mäta luftstötsvågor från tunnelsprängning och dagbrott.