Sättningskontroll

Beroende på markförutsättningar påverkas fastigheter och anläggningar olika av markarbeten. I områden som är extra känsliga kan byggnader påverkas av både grundvattensänkningar likväl som vibrationer. Pålning i lera kan orsaka marksättningar, dvs. rörelser, i marken som påverkar kringliggande byggnaders konstruktion. Förutom vibrationer kan pålning och schaktning även påverka grundvattennivåer som i sin tur kan föra med sig oönskade konsekvenser för berörda fastigheter.

Fastigheter och anläggningar som utsätts för den här typen av problem visar det genom sättningsskador. Det kan handla om mindre sprickbildningar i fasad, grund och bärande väggar. När det går riktigt illa kan det även påverka konstruktionerna till den grad att det för med sig stora kostnader för återställning eller till och med att fastigheten döms ut.

För att undvika problem med marksättningar och dess påverkan på fastigheter kan Abesiktning utföra sättningskontroll, eller precisionsavvägning som det även kallas för. Det vi gör då är en höjdbestämning av mätpunkter på fastigheten. Man utgår från en punkt som man vet är opåverkad, t.ex. en fixerad punkt i berg, varpå man sedan utför en första mätning, så kallad nollmätning, på de fastigheter eller anläggningar som befinner sig in om riskområdet. Efter den första nollmätningen genomförs kontinuerligt mätningar på samma punkter för att se om det sker någon avvikelse från den första nollmätningen. Det är inte heller fel att överväga vibrationsmätning som ett komplement till sättningskontrollen.

När vi utför den här typen av arbete används ett precisionsinstrument som med hjälp av laser väger in de olika mätpunkterna. Precisionen för det instrumentet har en noggrannhet på ± 0.1 mm.