Vibrationsmätning – Minska omgivningspåverkan

Vibrationsmätning görs i syfte för att kontrollera vibrationsnivåerna. Detta ger värdefull information till sprängaren som kan optimera arbetet för så liten omgivningspåverkan som möjligt. Mätningarna är även avgörande för att övervaka omgivningspåverkan vilket skapar trygghet i alla led, från beställare till tredje man. Företaget innehar ett antal olika mätsystem och anpassar instrument efter typ utav arbete. Vi mäter huvudsakligen vibrationer i samband med markarbeten, så som sprängning, pålning och schaktning, men även i samband med kraftig trafikbelastning, komfortutredningar, referensmätning mm. Vi anser oss marknadsledande inom denna del.

Mätning i realtid och larm via SMS eller mail

Våra kunder har möjlighet att ta del av mätvärden i realtid där rapporteringen kan ske vi e-post, Internet eller sms. Detta sker via vårt miljö- och fastighetsdatabassystem VipNordic™ ett marknadsledande databasverktyg för insamling av miljö och mätdata. Denna programvara utvecklas ständigt och samägs av tillsammans med vår Norska samarbetspartner.

Fördelar med att använda VipNordic™:

  • Möjlighet att lägga in koordinater för salva eller ett uppmätt avstånd mellan salva och mätpunkt. Detta ger avståndskorrigerade värden direkt på hemsidan.

  • Möjlighet att kunna titta på kurvförlopp.

  • Olika larmnivåer kan sättas så att kund kan varnas via e-post eller SMS. (Överskridande, över viss satt nivå eller viss procent av tillåtet värde).

Vi använder oss idag av instrument från en rad olika tillverkare med olika egenskaper och prestanda för att kunna tillmötesgå kundernas/projektens krav på mätningar.

Vibrationsutredning innehåller analys och matematiska beräkningar och utförs vid skadeutredningar, sprängningsoptimeringar, klagomål osv.