Abesiktning ansvarar för mätning och riskanalys i Sjöfartsverkets byggprojekt

Mälarprojektet, där Sjöfartsverket är byggherre, tar ett stort kliv framåt i sitt arbete med att förbättra säkerheten och framkomligheten i Södertälje kanal och farlederna mot Västerås och Köpings hamnar. Genom utbyggnaden av Slussen i Södertälje kanal kommer större och modernare fartyg kunna trafikera sträckan. Abesiktning ansvarar för viktiga mätningar och riskanalyser i projektet.

– Det här är ett helt unikt projekt. Det är första gången på över 90 år som en stor sluss i Sverige byggs. Bygget är en del av Mälarprojektet, vars syfte är att förbättra framkomligheten och öka säkerheten i Södertälje kanal samt farlederna i Mälaren mot Västerås och Köpings hamnar. När arbetet är klart kommer större och modernare fartyg att kunna trafikera sträckan. Samtidigt förbättras sjösäkerheten genom ökade säkerhetsmarginaler och förfinat navigationsstöd, säger Bernt Olsson, produktionsledare för ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss hos Sjöfartsverket.

Vinsterna blir många. Genom att kunna ta mera last på ett större fartyg sänks transportkostnaderna. Miljömässigt blir det också bättre eftersom man i större utsträckning kan ta emot modernt tonnage som byggts med större miljökrav. Större fartyg innebär också färre fartyg för att frakta samma mängd gods. Det finns dessutom möjlighet att föra över gods som i dag går på väg och järnväg till sjöfart. På så sätt minskar trängseln på redan hårt belastad väg och järnväg, samtidigt som säkerheten i transportsystemet totalt sett ökar.

– Ett konkret exempel är att det idag tillåts att fartyg på Mälaren tar max 5 800 ton bränsle, vilket motsvarar ca 200 tankbilar. Med utbyggd sluss och farled finns det plats för fartyg som kan frakta 9 100 ton bränsle, vilket motsvarar ca 300 tankbilar, säger Bernt Olsson.

Byggprojekt i två delar

Först ombyggnaden av kanalen och slussen, därefter muddringsarbete i Mälaren för att förbättra farlederna till främst hamnarna i Västerås och Köping så att dessa ska kunna ta emot längre och bredare fartyg. Förberedelsearbete med undersökningar och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning har pågått under ett par års tid och i juni 2015 fick Sjöfartsverket klartecken från Mark- och miljödomstolen att genomföra Mälarprojektet enligt plan.

Slussen i Södertälje kanal störst i Norden

Slussen i Södertälje kanal byggs ut som en del av Mälarprojektet. Projektet planeras vara klart för driftsättning första halvåret 2019. Farledsytan i Södertälje kanal breddas genom att kanalslänterna spontas och delar av dem muddras bort. Vattenspegeln blir därmed oförändrad. Abesiktning ansvarar för bland annat riskanalys och vibrations-, sättnings- och bullermätningar i samband med arbetet.

– Det är ett komplicerat projekt också på det sätt att sjöfarten kommer att upprätthållas nästan till hundra procent under hela projekttiden. Eftersom slussen ska förlängas 60 meter, 30 meter i vardera riktningen, och en ny bro ska byggas, kommer genomfarten visserligen att stängas i fem perioder om en vecka i taget. Men dessa veckor planeras in ett halvår i förväg, så att båttrafiken kan planeras därefter, säger Bernt.

Cirka 2 400 kommersiella fartyg och ungefär 8 000 fritidsbåtar passerar om året.

Abesiktning ansvarar för riskhantering och mätningar

Abesiktning har ansvar för en mängd uppgifter i projektet, bland annat:

  • Riskanalys avseende byggnader, anläggningar och känsliga utrustningar
  • Besiktning/syneförrättning gällande cirka 500 fastigheter och lägenheter. Ett antal byggnader sättningskontrolleras dessutom.
  • Referensmätningar utefter kanalen vad gäller buller, både inomhus och utomhus
  • Referensmätning av vibrationer samt vibrationsmätning när vibrationsalstrande arbete pågår
  • Grundvattenmätning
  • Om någon fastighetsägare skulle uppleva att det händer något som påverkar byggnaden under själva byggandet, kan det bli aktuellt med en mellanbesiktning, vid behov.
  • Efterbesiktning efter arbetenas färdigställande

Bernt Olsson har mångårig erfarenhet av stora och komplicerade projekt som detta. Han har bland annat varit med vid uppstarten av forskningsanläggningen ESS i Lund samt vid Citytunneln i Malmö, där han var direkt ansvarig för byggandet av stationen Triangeln. Och han är mycket nöjd med att ha Abesiktning som partner i Södertälje.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Abesiktning och de är väldigt lätta att komma i kontakt med. Vi får alltid snabbt svar på de frågor som uppstår, dessutom mycket tillfredsställande sådana, säger Bernt.

– Abesiktning har också ställt upp när vi får klagomål, när oroliga lägenhets- och fastighetsinnehavare, vars fastighet ligger utanför mätområdet, hört av sig och undrat över exempelvis varför en granne fått sitt hus besiktigat, men inte den personen. Då har Abesiktning hjälpt oss att formulera svar som vi sedan har skickat till berörd fastighetsägare och klart och tydligt förklarat varför inte deras hus är besiktat. Fast i många fall har vi istället sagt att ”OK, vi besiktar er fastighet också” för det tar oftast inte så lång tid, säger Bernt.

God kontakt med berörda fastighetsägare är A och O

Överlag har kontakten med berörda fastighetsägare fungerat väldigt bra. Enligt Bernt rör man sig i många fastigheter och lägenheter hos privatpersoner. Då är det A och O att i god tid avisera besöken, vare sig det gäller besiktning, borrning i grunden, eller att sätta dubbar.

– Alla måste få ett personligt besked i god tid. Och kan de inte släppa in oss under vår normala arbetstid har vi tillsammans med Abesiktning hittat en annan tid som passat, vilket uppskattats. Mer än en gång har vi då i samband med besiktningarna blivit inbjudna på både te och kaffe, säger Bernt med ett leende.

Han är också nöjd med Abesiktnings mätdatasystem, VipNordic där det i realtid går att se alla mätningar.

– Jag har varit i branschen länge, men aldrig sett ett så smidigt verktyg någon annanstans. Kostnaden för Mälarprojektet, samfinansierat av EU, uppgår till cirka 1,45 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Ungefär två tredjedelar går till arbetet i Södertälje och en tredjedel till muddringsarbetet.

Abesiktning genomför riskanalys, mätningar och besiktningar åt byggherrar och entreprenörer i samband med mark-, bygg- och anläggningsarbeten. Vi säkerställer full kontroll på omgivningspåverkan genom specialiserade konsulter och tekniskt avancerade verktyg med fokus på användarvänlighet.