Riskanalys – vid sprängning och markprojekt

Vi ser till att du med en professionellt utförd riskanalys kan bedöma den påverkan som sprängning eller övriga vibrationsalstrande markarbeten förorsakar. Abesiktning tar då hänsyn till såväl ditt eget projekt som omgivningen. I riskanalysen får du information om vibrationsvärde för olika byggnader och anläggningar, eventuella bergrum, tunnlar samt vibrationskänsligutrustning mm. Riskanalysen belyser även behov av ytterligare bevakning/uppföljning och fungerar som ett kontrollprogram avseende vibrationsalstrande markarbeten.

Med hänsyn till både projekt och omgivning

Syftet med en riskanalys är att i ett tidigt skede och identifiera risker du som byggherre eller entreprenör bör ha kunskap om. Riskanalysen kan fungera som underlag vid anbudsförfarandet och leder till en ökad trygghet i inledningen av ett projekt. Genom att du tar hänsyn till olika faktorer minimerar du risken för skador, klagomål och naturligtvis för negativa överraskningar i ditt eget byggprojekt.

För att verkligen dra nytta av riskanalysen och dess information rekommenderar vi alltid att följa besiktningsförslaget i analysen. Dock är det endast vid sprängning som entreprenörer är ålagda att utföra syneförrättning enligt lag. Vår erfarenhet visar däremot att skador uppstår även när det avser andra vibrationsalstrande arbeten förutom just sprängning. Även schaktning, pålning och spontning påverkar fastigheter med sina vibrationer och kan orsaka både sprickor likväl som sättningsskador. När det gäller sättningsrisk så hjälper inte alltid en vibrationsmätning till att upptäcka en begynnande skada. I de fall det föreligger risk för sättning bör entreprenören alltid utföra en precisionsavvägning/sättningskontroll för att säkerställa att närliggande fastigheter inte påverkas av närliggande arbete.