Syneförrättning – För allas säkerhet

Vid alla byggprojekt som berörs av vibrationsalstrande arbeten, så som sprängning, pålning, spontning och schaktning, är det alltid viktigt med en syneförrättning av befintliga byggnader innan arbeten påbörjas. Ofta benämns det gärna som sprängbesiktning men är lika viktigt att ta hänsyn till vid alla markprojekt. Genom att utföra en professionell syneförrättning kan du bedöma om eventuella förändringar faktiskt uppstått under byggtiden och av byggprojektets vibrationer. Skador kan tillkomma av andra skäl och dessutom finnas där redan innan. Fastighetsägare vill veta att arbetet som utförs inte påverkar dem samtidigt som entreprenören inte riskerar att stå utan underlag vid eventuell tvist.

Besiktning för entreprenörens och fastighetsägarens trygghet

Förutsättningarna för syneförrättning, det juridiska namnet på besiktning av fastigheter, sker vanligen genom en tidigare utförd riskanalys där man inventerat fastigheter och anläggningar samt anger aktuellt riskområde för de arbeten som ska utföras.

Besiktningsarbetet för fastigheter och anläggningar innefattar tre delmoment; för-, mellan-, och efterbesiktning. I de flesta projekt är det endast aktuella med för- och efterbesiktning. Men i vissa större projekt med olika inblandade aktörer eller delmoment är det vanligt med mellanbesiktning. I de fall vibrationsnivåer överskrids eller om fastighetsägare upptäcker skada, som kan vara orsakad av entreprenaden, utförs mellanbesiktning. Man utför då en syneförrättning och använder underlaget från förbesiktningen för att fastställa om skadan var befintlig eller har uppstått under projektets gång. När de vibrationsalstrande momenten i projektet är över utförs efterbesiktningen och där fastställs om det uppkommit några skador under arbetet. Abesiktning tillhandahåller erforderlig dokumentation både till fastighetsägare såväl som till beställaren efter utförda moment/delmoment.

Besiktningen kan ses som en slags försäkring för entreprenören samtidigt som vi, av erfarenhet, vet att relationen till kringliggande fastighetsägare bättras. Allt arbete med besiktning utförs enligt Svensk Standard SS 460 48 60.

”Standarden är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.”

Svensk Standard, SS 460 48 66

”Vid sprängning besiktigas normalt alla byggnader och anläggningar inom 50 m från sprängplatsen vid grundläggning på berg och inom 100 m vid grundläggning på lera. Riskanalys utförd enligt SS 460 48 66 skall ange besiktningsområdets utsträckning.”

Svensk Standard, SS 460 48 66

Förbesiktning

När ett projekt, som innefattar vibrationsalstrande arbeten, skall starta hjälper Abesiktning till med förbesiktning. Där säkerställs status på de kringliggande fastigheterna, inom riskområdet, samtidigt som det ofta skapar en god relation till omgivningen.

Innan arbetet påbörjas aviserar Abesiktning fastighetsägare och hanterar all löpande kontakt med dem gällande vårt arbete. Ni som beställare kan känna er trygg med att lämna över ansvaret till oss. Vi kan även, om så önskas, hantera tredjeman under projektets gång. Det uppfattas ofta som en trygghet för kringliggande fastighetsägare att ha en kontaktperson för frågor som rör påverkan på deras fastigheter. Abesiktning försöker att alltid ha en och samma uppdragsledare för sina projekt som är väl insatt i arbetet som skall utföras och följer det från början till slut.

Vår besiktningsman utför sedan syneförrättning där alla befintliga sprickor och skador som finns på och/eller i byggnaden, fastigheten eller anläggningen noteras. Arbetet innefattar både skissarbete med papper och penna likväl som fotografering. Vanligast fotograferas endast fasader men även invändiga skador/sprickor kan fotograferas beroende på vilken typ av skada det handlar om. I samband med syneförrättningen utförs även provtryckning av rökkanaler av skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att säkerställa skick och täthet. Eventuella provtryckningar får även ett eget protokoll bilagt till handlingarna.
Efter utförd förbesiktning lämnas erforderlig dokumentation till fastighetsägare och beställare.

Mellanbesiktning

Ibland går arbetet inte riktigt som planerat och vibrationsnivåer överstiger satta gränsvärden. Eller så hör fastighetsägare av sig då de tror sig hitta, eller har hittat, nya skador på sin fastighet. I de fallen hjälper Abesiktning till och åker ut till berörd fastighet/fastigheter och utför en mellanbesiktning.

En mellanbesiktning kan även utföras då entreprenörer som utför vibrationsalstrande arbeten på arbetsområdet byts ut. I större projekt behöver det inte alltid vara samma bolag som utför, till exempel, sprängning och schaktning. I de fallen är det bra att fastställa skick på kringliggande fastigheter vid byte av entreprenör för att säkerställa ansvarsfrågan.

Med grund i den dokumentation som fastställts under förbesiktningen utför vi en syneförrättning för att undersöka nya eventuella skador eller fastställer att skicket på fastigheten är oförändrat. Har fastigheten rökkanaler som är provtryckta under förbesiktning så ser vi även till att de testas.

Fastighetsägare och uppdragsgivare uppdateras med kopior på dokumentation gällande utfallet på syneförrättningen.

”Påverkas besiktningsobjekten av annan verksamhet som kan ändra ansvarsförhållandena eller om verksamhet bedrivs med långa uppehåll kan mellanbesiktning erfordras.”

Svensk Standard, SS 460 48 66

”Sedan den vibrationsalstrande verksamheten avslutats skall efterbesiktning och förnyad kontroll av rökkanaler utföras i samma omfattning och under likartade betingelser som vid förbesiktningen.

Efterbesiktning utförs på samma sätt som förbesiktning med protokoll från denna som underlag.”

Svensk Standard, SS 460 48 66

”l protokollet redovisas de defekler och förändringar som noterats med den grafiska metoden. I protokollet skall erforderliga uppgifter finnas om den besiktigade fastigheten, beställaren, entreprenören, besiktningsmannen, besiktningsdatum samt förklaring till de tecken och förkortningar som används.

Protokoll med bilagor skall distribueras till berörda parter efter varje besiktningstillfälle. Originalprotokoll samt fotografier m m arkiveras i minst 10 år.

I protokollet anges om kompletterande fotografering utförts. Fotografier behöver inte distribueras.”

Svensk Standard, SS 460 48 66

Efterbesiktning

När de vibrationsalstrande arbetet är slutfört gör man en, för projektet, avslutande efterbesiktning. Genom att använda den dokumentation man samlat på sig från förbesiktning och eventuell mellanbesiktning fastställer Abesiktning skicket på byggnader och anläggningar. Våra besiktningsmän utför en noggrann syneförrättning och noterar eventuella skador och förändringar på fastigheten. Om fastigheten har rökkanaler som även blivit provtryckta under föregående syneförrättningar så testas de även en sista gång för att fastställa skick.

När allt är genomgånget och klart lämnas kopia till fastighetsägaren och beställaren får kopior på underlagen. Om man förlorar sina kopior kan man känna sig trygg med att vi arkiverar alla underlag i minst 10 år enligt kraven i Svensk Standard SS 460 48 60 .